ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຢືນໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ພັນລະຍາຂອງກະສັດໄດ້ບຸກໂຈມຕີແລະຕົບຕີນາງສາວ. ພາຍຫຼັງຖືກຈັບຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງໜັງ ໂປລພັດຖືກຜົວ (ຄລິບ)

ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຢືນໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ພັນລະຍາຂອງກະສັດໄດ້ບຸກໂຈມຕີແລະຕົບຕີນາງສາວ. ພາຍຫຼັງຖືກຈັບຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງໜັງ ໂປລພັດຖືກຜົວ (ຄລິບ)


ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຢືນໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ພັນລະຍາຂອງກະສັດໄດ້ບຸກໂຈມຕີແລະຕົບຕີນາງສາວ. ພາຍຫຼັງຖືກຈັບຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງໜັງ ໂປລພັດຖືກຜົວ (ຄລິບ)
ເອົາ (ຄລິບ)

ເອົາ (ຄລິບ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *