တာခ်ီလိတ္မွာအမ်ိဳးသားတစ္ဦးေမာင္းႏွင္လာတဲ့ကားနဲ႕အတူ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရသူေတြ-ခ်စ္သုဝတို႕မိသားစုေလးသတင္း…..Read More

တာခ်ီလိတ္မွာအမ်ိဳးသားတစ္ဦးေမာင္းႏွင္လာတဲ့ကားနဲ႕အတူ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရသူေတြ-ခ်စ္သုဝတို႕မိသားစုေလးသတင္း

တာခ်ီလိတ္မွာအမ်ိဳးသားတစ္ဦးေမာင္းႏွင္လာတဲ့ကားနဲ႕အတူ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရသူေတြ-ခ်စ္သုဝတို႕မိသားစုေလးသတင္း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *