ເລື່ອງຂົນລຸກ ແປກໆທີ່ເກີດຂື້ນກ່ອນ ອິນແຕ່ງ ຈົບຊີວິດຕົນເອງ.

ເລື່ອງຂົນລຸກ ແປກໆທີ່ເກີດຂື້ນກ່ອນ ອິນແຕ່ງ ຈົບຊີວິດຕົນເອງ.

ເປັນເຫດການກ່ອນຫນ້ານີ້ 1 ປີທີ່ທາງຜູ້ຕາຍໄດ້ລົມກັບພຣະອາຈານໃຫຍ່ເຊິ່ງມີເຫດກ່ຽວຂ້ອງບ່ອນສະຖານທີ່ “ຂົວປາກເຊ”

ຈົນການຕາຍໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານທີ່ໃນຝັນ, ຈື່ງເຮັດໃຫ້ທາງໂລກອອນລາຍຕ່າງພາກັນຕົກໃຈ ແລະຂົນລຸກໄປຕາມໆກັນກັບເລື່ອງທີ່ບັງເອີນດັງກ່າວ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຄວນພິຈາລະນະຍານໃນການອ່ານແລະຂື້ນຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງສ່ວນບຸກຄົນ.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *