ອ.ຈ ຕີນັກຮຽນ ທີ່ໂຮງຮຽນ ມສ ລ້ອງຊານ

ອ.ຈ ຕີນັກຮຽນ ທີ່ໂຮງຮຽນ ມສ ລ້ອງຊານ
ອາຈານທຳຮ້າຍນັກຮຽນ !
ຂໍປະສານສຳພັນເຖີງອ້າຍນ້ອງນັກຮຽນ
ໂຮງຮຽນ ມສ ລ້ອງຊານ

ເລື່ອງມີຢູ່ວາ: ນັກຮຽນໄດ້ເປົາຫມາກວີດ ໃນໂຮງຮຽນເວລາເລີກໂຮງຮຽນແລ້ວແຕ່ອາຈານໄດ້ມາເຫັນແລະບໍ່ພໍໃຈກັບນັກຮຽນ

ເຊີງອາຈານໄດ້ດຶງເສື້ອນັກຮຽນຈົນຂາດ ແລະ ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍນ້ອງນັກຮຽນ ອາຈານໄດ້ບັງຄັບນ້ອງນັກຮຽນຂຶ້ນຫ້ອງການ

ອາຈານຄົນນີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດເທື່ອດຽວ ແລະ ຄົນດຽວໃນໂຮງຮຽນແຕ່ເຮັດຫຼາຍ ແລະ ເຮັດເກີນກົດລະບຽບໃນໂຮງຮຽນ

ສົມຄວນແລ້ວບໍ່ອາຈານເຮັດແບບນີ້….?

ຊົມຄຣິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *