ဆေးရုံတစ်ခုလုံးရဲ့သတင်း။ “မိန်းကလေးက သူ့ကိုယ်သူ ကောင်းကင်ဘုံကို ခေါ်သွားတယ်” ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အကူအညီ မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ဒါကို အစားထည့်တယ်။ ရလဒ်ကတော့ ဆရာဝန်က အံ့သြသွားတယ်။

ဆေးရုံတစ်ခုလုံးရဲ့သတင်း။ “မိန်းကလေးက သူ့ကိုယ်သူ ကောင်းကင်ဘုံကို ခေါ်သွားတယ်” ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အကူအညီ မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ဒါကို အစားထည့်တယ်။ ရလဒ်ကတော့ ဆရာဝန်က အံ့သြသွားတယ်။

ဆေးရုံတစ်ခုလုံး။ “မိန်းကလေးက သူ့ကိုယ်သူ ကောင်းကင်ဘုံကို ခေါ်သွားတယ်” ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အကူအညီ မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ဒါကို အစားထည့်တယ်။ ရလဒ်က.. ဆရာဝန်က အံ့အားသင့်သွားတယ်..

ဆေးရုံတစ်ခုလုံး။ “မိန်းကလေးက သူ့ကိုယ်သူ ကောင်းကင်ဘုံကို ခေါ်သွားတယ်” ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အကူအညီ မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ဒါကို အစားထည့်တယ်။ ရလဒ်က.. ဆရာဝန်က အံ့အားသင့်သွားတယ်..

ဆေးရုံတစ်ခုလုံး။ “မိန်းကလေးက သူ့ကိုယ်သူ ကောင်းကင်ဘုံကို ခေါ်သွားတယ်” ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အကူအညီ မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ဒါကို အစားထည့်တယ်။ ရလဒ်က.. ဆရာဝန်က အံ့အားသင့်သွားတယ်..

ခေါ်သွားတယ်” ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အကူအညီ မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ဒါကို အစားထည့်တယ်။ ရလဒ်က.. ဆရာဝန်က အံ့အားသင့်သွားတယ်..


ဆေးရုံတစ်ခုလုံး။ “မိန်းကလေးက သူ့ကိုယ်သူ ကောင်းကင်ဘုံကို ခေါ်သွားတယ်” ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အကူအညီ မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ဒါကို အစားထည့်တယ်။ ရလဒ်က.. ဆရာဝန်က အံ့အားသင့်သွားတယ်..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *