ဘယ္လိုျဖစ္ရတာလဲ ေယာက်ာ္းကိုခ်စ္တယ္ဆိုအခုေတာ့ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳေတာ့မယ္တဲ့-ေျပတီဦးအိျႏၵာေက်ာ္ဇင္သတင္

ဘယ္လိုျဖစ္ရတာလဲ ေယာက်ာ္းကိုခ်စ္တယ္ဆိုအခုေတာ့ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳေတာ့မယ္တဲ့-ေျပတီဦးအိျႏၵာေက်ာ္ဇင္သတင္

ဘယ္လိုျဖစ္ရတာလဲ ေယာက်ာ္းကိုခ်စ္တယ္ဆိုအခုေတာ့ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳေတာ့မယ္တဲ့-ေျပတီဦးအိျႏၵာေက်ာ္ဇင္သတင္း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *