သားအဖချင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးသမီး(၁၂)နှစ်အရွယ်ကတည်းက(၁၈)နှစ်အရွယ်အထိ သားအဖချင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးသမီး(၁၂)နှစ်အရွယ်ကတည်းက(၁၈)နှစ်အရွယ်အထိ … …

သားအဖချင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးသမီး(၁၂)နှစ်အရွယ်ကတည်းက(၁၈)နှစ်အရွယ်အထိ သားအဖချင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးသမီး(၁၂)နှစ်အရွယ်ကတည်းက(၁၈)နှစ်အရွယ်အထိ … …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *