ရေကြီးရာသီအပြီး စပါးလယ်များတွင် ငါးခူအများအပြားဖမ်းသည်။

ရေကြီးရာသီအပြီး စပါးလယ်များတွင် ငါးခူအများအပြားဖမ်းသည်။

Image 01 ရေကြီးရာသီပြီးရင် စပါးလယ်တွေမှာ ငါးခူများများဖမ်းတယ်။

Image 02 ရေကြီးရာသီပြီးရင် စပါးလယ်တွေမှာ ငါးခူများများဖမ်းတယ်။

~

~

Image 03 ရေကြီးရာသီပြီးရင် စပါးလယ်တွေမှာ ငါးခူများများဖမ်းတယ်။

VDO ရေကြီးရာသီအပြီး စပါးလယ်တွင် ငါးခူအများအပြားဖမ်းခြင်း။

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *