ပင်လယ်ခြင်္သေ့သည် လှပသောမိန်းကလေးကို ရေထဲသို့ဆွဲငင်သည်

ပင်လယ်ခြင်္သေ့သည် လှပသောမိန်းကလေးကို ရေထဲသို့ဆွဲငင်သည်

ပုံ 01 ပင်လယ်ခြင်္သေ့သည် လှပသောမိန်းကလေးကို ရေထဲသို့ဆွဲငင်သည်။

ပုံ 02 ပင်လယ်ခြင်္သေ့သည် လှပသောမိန်းကလေးကို ရေထဲသို့ဆွဲငင်သည်။

~

~

ပုံ 03 ပင်လယ်ခြင်္သေ့သည် လှပသောမိန်းကလေးကို ရေထဲသို့ဆွဲငင်သည်။

~

~

VDO ပင်လယ်ခြင်္သေ့သည် လှပသောမိန်းကလေးကို ရေထဲသို့ဆွဲငင်သည်။

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *